Συνεργασίες

Το Σωματείο μας, στην προσπάθειά του για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προώθηση των προβλημάτων του κλάδου μας, συνεργάζεται εποικοδομητικά και ουσιαστικά με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και Επιμελητήρια.

Μελετά και αναλύει τα διάφορα προβλήματα, διατυπώνει και τεκμηριώνει λύσεις για τα προβλήματα αυτά, ασκεί επιρροή και συνεργάζεται για την υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.

Παρευρίσκεται και συμμετέχει σε συναντήσεις που οργανώνονται για θέματα σχετικά με το αντικείμενό του.

Συνεργασίες: