Σκοποί του Σωματείου

Οι κυριότεροι σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής :

•  Η προστασία, προαγωγή και υποστήριξη των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του.

•  Η συστηματική μελέτη και προβολή των θεμάτων που τους απασχολούν για την διεκδίκηση και επίτευξη της πλέον ενδεδειγμένης λύσης στα προβλήματα του κλάδου.

•  Η βελτίωση του επιπέδου της επαγγελματικής κατάρτισης και των μελών του.

•  Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του σωματείου σε ομοειδείς διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε ελληνικούς επαγγελματικούς οργανισμούς και δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα.

•  Η διαμόρφωση και προώθηση νέων εφαρμογών, νέων προϊόντων και τεχνικών καθώς και νέας τεχνολογίας.

•  Η ανάπτυξη πνεύματος συνδικαλιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

•  Η συνεχής επαφή, παρέμβαση και διαπραγμάτευση με τις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση (α’ και β’ βαθμού), τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και για την διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα

•  Η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος και ο προσδιορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής – συντήρησης μέσα στα πλαίσια των όσων προβλέπει, για άλλες επαγγελματικές τάξεις, η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

•  Η προστασία του καταναλωτή, μέσα στην ενιαία Κοινοτική αγορά, για ασφαλείς πλόες.