Νέα
Νέα

Τα μέλη μας

Σκάφη Αναψυχής: «Δεν θα αφήσουν κανένα κλάδο όρθιο οι κύριοι εκ Βρυξελλών»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(12 ψήφοι)

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Υπόμνημα για τη φορολόγηση των πλοίων κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών και στο Ναυτιλίας και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ). Αναφέρεται στο καθεστώς που διέπει τα σκάφη αναψυχής και τα προβλήματα που θα προκύψουν μετά τις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για τη φορολόγηση της ναυτιλίας στην Ελλάδα, επιδεινώνοντας την κατάσταση του κλάδου.

Αναλυτικά το υπόμνημα:

Θέμα: Φορολόγηση επαγγελματικών σκαφών

Σχετικά το με αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Γ 1002758 ΕΞ 2016 έγγραφό σας, καθώς και του ερωτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.12.2016) προς την Ελληνική Κυβέρνηση, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό η λειτουργία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής καθώς και το φορολογικό καθεστώς αυτών κυρίως διέπεται, από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4256/2014, 27/1975 και το άρθρο 27 2859/2000.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 και 2 του Ν. 27/1975

«...Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνική σημαία πλοίων.

2. Δια τους σκοπούς του παρόντος νόμου τα πλοία λογίζονται υπό ελληνική σημαία, από της νηολογήσεως των εις ελληνικό λιμένα ή της εγγραφής των εις τα εις Προξενικά Λιμεναρχεία τηρούμενα νηολόγια ή της εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής Εθνικότητος αυτών, μέχρι του χρόνου καθ'ον λαμβάνει χώραν το επιβάλλον την διαγραφήν του εκ του νηολογίου γεγονός.

3. Ο όρος πλοίο περιλαμβάνει και τα πλοιάρια, εφόσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως.

Άρθρο 2

1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωση του πλοιοκτήτη, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιοδήποτε τύπο εκ φόρου εισοδήματος, καθόσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιούμενη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνική σημαία, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλες επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήματος ποσόν των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων, ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της τοιαύτης εταιρείας."

Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους μετόχους αυτής..."

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000:

"...1. Απαλλάσσονται από το φόρο :

α) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό,

β) η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά. "Ως κυρίως διεθνείς μεταφορές θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή εισαγωγής, διαχειριστική περίοδο."

«Εξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αυτές, κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας τους, θεωρείται ότι εκτελούν διεθνείς μεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα και η σχετική άδεια εκμετάλλευσης προβλέπουν την διενέργεια αερομεταφορών παγκοσμίως. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και ισχύει από 1.1.2013.»

γ) η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά,

"δ) η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β', εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών".

«Εξαιρείται η ναύλωση ή η μίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Η ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας». Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των μέσων αυτών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.

«Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν. 2743/1999 εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά πλοία».

ε) η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών και αεροδρομίων.

Η απαλλαγή επεκτείνεται και στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου των μεταφορικών αυτών μέσων,

στ) η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται:

αα) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,

ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών άλλων από αυτούς που αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης αυτής, ή των μελών τους, με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα,»

(γγ) στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών - μελών και των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη, «δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

ζ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών προς άλλο κράτος - μέλος που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε από τα κράτη που συμμετέχουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, εκτός από το ίδιο το κράτος μέλος προορισμού, για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων αυτών ή του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων τους, εφόσον οι ένοπλες αυτές δυνάμεις υπηρετούν τον κοινό αμυντικό σκοπό,

η) οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά, που απαρτίζουν τις αυτόνομες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας,

θ) η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η εισαγωγή χρυσού που ενεργείται από αυτήν,

ι) οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές υπηρεσίες,

ια) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων και πλωτών μέσων που προορίζονται για την αλιεία και σπογγαλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανεξάρτητα από το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται ο υποκείμενος στο φόρο που ενεργεί αυτή τη δραστηριότητα, καθώς και των αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά.

Οι απαλλαγές των πράξεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ', με εξαίρεση τα τροφοεφόδια, δ' και ε της παραγράφου αυτής ισχύουν κα στην περίπτωση αυτή.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού..."

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4256/2014 "Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις"

"...1. α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα.

β. Τα πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα

το οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται, έναντι του Ν.Α.Τ. ή των Λιμενικών Αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

2. α. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στα πλοία αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και 24 μέτρων ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Ν.Α.Τ. Οι μη απογεγραμμένοι ναυτικοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 «(Α' 48)» και υποχρεούνται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. α. Η οργανική σύνθεση πληρώματος των πλοίων αναψυχής για τα οποία υφίσταται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αφού ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.

β. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία δεν φέρουν την ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

γ. Εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία ή διαχείρισή τους πλοίο αναψυχής του παρόντος νόμου, δύνανται να μεταθέτουν άτομα της οργανικής σύνθεσης ή βοηθητικού προσωπικού σε άλλο πλοίο αναψυχής υπό τις εξής προϋποθέσεις:

αα. να υπάρχει κοινή διαχειρίστρια εταιρεία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), ββ. να υπάρχει σχετική γραπτή σύμβαση διαχείρισης μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών των δύο πλοίων..."

Σύμφωνα με το εν θέματι υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "...η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να εξετάσει ποια πλοία είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο σύστημα που εφαρμόζει και να εξαιρέσει από το προτιμησιακό καθεστώς τα αλιευτικά σκάφη, τα ρυμουλκά καθώς και τα σκάφη αναψυχής (γιοτ) χωρίς πλήρωμα που ενοικιάζονται σε τουρίστες..."

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με το ελληνικό νομικό καθεστώς περί απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ. δεν προβλέπεται ως κριτήριο για την παροχή της σχετικής απαλλαγής, η ύπαρξη ή μη πληρώματος.

Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4256/2014, το οποίο αποτελεί ειδικότερη διάταξη η οποία κατισχύει όλων των γενικότερων, προβλέπεται η δυνατότητα (και όχι η υποχρέωση) των επαγγελματικών πλοία αναψυχής με ολικό μήκος κάτω των 24 μ., να δραστηριοποιούνται χωρίς να υποχρεούνται στην πρόσληψη πληρώματος, το οποίο αποτελείται από απογεγραμμένους ναυτικούς και οι οποίοι θα ασφαλίζονται στο ΝΑΤ.

Τα παραπάνω πλοία δύνανται αλλά δεν υποχρεούνται να απασχολούν πλοίαρχο και πλήρωμα, χωρίς σύμβαση ναυτολόγησης – εξαρτημένης εργασίας αλλά μη απογεγραμμένουςναυτικούς, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες και οι οποίοι υποχρεούνται στην έκδοση του σχετικού νόμιμου φορολογικού παραστατικού προς τον πλοιοκτήτη για την υπηρεσία, που του παρείχαν, δυνάμει της σχετικής σχέσης μη εξαρτημένης εργασίας - ενοχικής σύμβασης έργου.

Άρα ακόμα και τα πλοία αναψυχής με ολικό μήκος κάτω των 24 μέτρων είναι εξαιρετικά πιθανό έως και βέβαιο ότι δραστηριοποιούνται με πλήρωμα, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επομένως γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαχωρισμού των πλοίων αναψυχής, ως προς την παροχή των σχετικών φορολογικών απαλλαγών, με κριτήριο, αν αυτά εκναυλώνονται με πλήρωμα ή όχι, πέρα από αλυσιτελής καθώς δεν μπορεί να υπάρξει σαφές και ορισμένο συμπέρασμα, αποτελεί και ανεπίτρεπτη νομική διάκριση η οποία δεν έχει απολύτως κανένα νομικό έρεισμα.

Τέλος, κανένα Κράτος Μέλος της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων αυτών που δραστηριοποιούνται έντονα στον συγκεκριμένο τομέα (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία), δεν εφαρμόζει το σχετικό κριτήριο για την παροχή των σχετικών φορολογικών απαλλαγών, το οποίο απαιτεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή ένωση, έχει νομοθετήσει τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμό 3577/92 ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2014 com(2014) 232final.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, στην παράγραφο 3.1 αναφέρεται, ότι η θαλάσσια μεταφορά επιβατών με πλοία, υπόκειται στον κανονισμό 3577/92 ακόμη και όταν το δρομολόγιο πραγματοποιείται εντός, ενός μόνο <<συστήματος λιμένων>>, όπως αυτό ορίζεται στην νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Ομοίως, υπόκειται στον κανονισμό η επ'αμοιβή θαλάσσια μεταφορά επιβατών με πλοία για τουριστικούς σκοπούς, η οποία εκτελείται έναντι αμοιβής και εξυπηρετεί τον σκοπό της θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών στην επικράτεια ενός μόνο κράτους μέλους.

Στην δε παράγραφο 3.2 για τα Σκάφη αναψυχής συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3577/92 καλύπτει μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές <<που παρέχονται κατά κανόνα έναντι αμοιβής>>. Συνεπώς οι ''περισσότερες δραστηριότητες'' που αφορούν τα σκάφη αναψυχής δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Ως Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (παρέχοντα υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών έναντι αμοιβής-ναύλου),ο κλάδος μας, με την εφαρμοζόμενη ελληνική νομοθεσία εναρμονισμένη στην κοινοτική νομοθεσία, εμπίπτει ξεκάθαρα στον κανονισμό 3577/92 παράγραφος 3.2.

Ευελπιστώντας ότι βοηθήσαμε με τις τεκμηριωμένες απόψεις-θέσεις μας, αναμένουμε να απαντήσετε κατάλληλα, στα <<κατάλληλα μέτρα>>, που επικαλούνται για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια οι κύριοι εκ Βρυξελλών, προσπαθώντας να μην αφήσουν κανένα κλάδο όρθιο».

Διαβάστηκε 1646 φορές

Αναζήτηση

Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 επισκέπτες και κανένα μέλος

Newsletter

Facebook