Κουκοβίνος Χρήστος

Υπεύθυνος: Κουκοβίνος Χρήστος

Parking – Επισκευές σκαφών και μηχανών θαλάσσης
Αναλώσιμα – Ναυτιλιακά – Ανταλλακτικά
Εξουσιοδοτιμένο Service Mercury
Συνεργάτες Yanmar Diesel