Διαδικασία Εγγραφής

Όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τις από το Καταστατικό μας οριζόμενες προϋποθέσεις, είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέλους.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης εγγραφής και η αποστολή της στη Γραμματεία του ΣΕΜΕΞ (ταχυδρομικά, με φαξ ή με email) καθώς και τα παρακάτω:

1.- Τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
2.- Τίτλος σπουδών και επαγγελματική προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
3.- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
4.- Ότι έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης.
5.- Έγγραφη υπόδειξη για την εγγραφή του στο μητρώο μελών από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου.
6.- Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας ότι ασκεί το επάγγελμα.
7.- Δελτίο ενσήμων του ΙΚΑ, ή βεβαίωση από επιχείρηση η οποία ασχολείται με συντήρηση και επισκευή μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών, από την οποία, θα αποδεικνύεται η προϋπηρεσία των τριών τουλάχιστον ετών, για την εγγραφή ως μέλους, του ενδιαφερομένου. Παράλληλα με την αίτηση το υποψήφιο μέλος οφείλει να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής καθώς και συνδρομής ενός έτους. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται για συζήτηση στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει γι’ αυτήν. Σε περίπτωση απόρριψης μπορεί να γίνει προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και η οποία αποφαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

Δικαίωμα εγγραφής: 100 € (καταβάλλεται εφάπαξ)

Ετήσια συνδρομή:     200 €

Η χρηματική διεκπεραίωση γίνεται με τους εξής τρόπους:
1. Σε μετρητά στη γραμματεία του ΣΕΜΕΞ ή στον ταμία κ. Εμμανουήλ Γιώργο.
2. Με κατάθεση στην τράπεζα και στον λογαριασμό:

ALPHA BANK (Δικαιούχος ΣΕΜΕΞ) 294 002101 067386
ή ηλεκτρονικά στο GR 75 0140 2940 29400210 1067 386